ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή ΛιµενικώνΤαµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
 
 
Νόµος 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή ΛιµενικώνΤαµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο πρώτο

Θαλάσσιες µεταφορές από ή προς λιµένες νησιών1, Από την 1 η Νοεµβρίου 2002 είναι ελεύθερη η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορώνπου: α) παρέχονται έναντι αµοιβής από πλοιοκτήτη Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(Ε. Κ.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε,Ο,Χ,) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης ΕλεύθερωνΣυναλλαγών (Ε,Ζ,Ε.Σ.), εκτός από την Ελβετία, καιβ) εκτελούνται µεταξύ λιµένων της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή µεταξύ λιµένων νησιών, από επιβατηγά και οχηµαταγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δροµολογηµένα σε τακτικήγραµµή επιβατικών µεταφορών και πορθµείων, καθώς και από πλοία που έχουν ολικήχωρητικότητα µέχρι εξακόσιες πενήντα µονάδες υπολογισµού, σύµφωνα µε τη διεθνήσύµβαση «Για την καταµέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969», την οποία κύρωσεο N. 1373/1983 (ΦΕΚ 92 Α), εφόσον τα πλοία αυτά είναι νηολογηµένα στην Ελλάδα ή άλλοΚράτος - Μέλος της Ε.Κ. ή του Ε,Ο.Χ. ή της Ε,Ζ,Ε,Σ» εκτός από την Ελβετία, και φέρουν τησηµαία του, 2. ?ς πλοιοκτήτης στον παρόντα νόµο νοείται το πρόσωπο που ορίζεται στη διάταξη τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) µε αριθµ. 3577/1992 του Συµβουλίου«για την εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιεςµεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών - Μελών (θαλάσσιες ενδοµεταφορές) «- L364/7-10/12-12-92, 3, Κατ' εξαίρεση, αν τα πλοία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν επαρκούν, επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώµη τουΣυµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιωνµεταφορών από πλοία, που φέρουν τη σηµαία άλλου κράτους, υπό τον όρο τηςαµοιβαιότητας και µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νόµο αυτόν.
 

Ολόκληρος ο Νόμος σε Pdf

 

 
Ημ. Έκδοσης:27/06/2001 Share Εκτύπωση Download Αρχείου
| | |