ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων την περίοδο 1995-1999
 
 
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων την περίοδο 1995-1999


COM (95) 498
Ανακοίνωση της Επιτροπής – Έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς για μικρές, επιχειρηματικά διοικούμενες, αναπτυσσόμενες εταιρείες.

EE L 127 95/198/EK
Σύσταση της Επιτροπής 12.5.95 σχετικά με τις προθεσμίες πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές.

COM (95) 362 8/9/95
Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών για το συντονισμό των μέτρων υπέρ των μικρομεσαίων (ΜΜΕ) και τη βιοτεχνία.

COM (95) 502
Αποτελέσματα του δεύτερου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Βιοτεχνίας και Μικρών Επιχειρήσεων (Βερολίνο 26-27/9/1994) – Η βιοτεχνία και οι μικρές επιχειρήσεις, βασικά στοιχεία της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη

COM (95) 435
Παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την μελλοντική λειτουργία των δικτύων πληροφόρησης και συνεργασίας στα πλαίσια της πολιτικής των επιχειρήσεων.

EE C 341, σ. 3
Ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1995 για τις μικρομεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την τεχνολογική καινοτομίες.

COM (96) 99
Αξιολόγηση του Δεύτερου Πολυετούς Προγράμματος για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ.

COM (96) 329
Ανακοίνωση του ολοκληρωμένου Προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τη βιοτεχνία. Το Πολυετές Πρόγραμμα, οι συντονισμένες δράσεις και τα άλλα κοινοτικά μέτρα υπέρ των ΜΜΕ.

EE C 156, σ 5
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός Τρίτου Πολυετούς Προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΣΤΗΝ Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2000).

COM (96) 329
Ανακοίνωση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τη βιοτεχνία.

EE C 211, σ. 40
Ψήφισμα σχετικά με την Σύσταση της Επιτροπής για τις προθεσμίες πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές.

COM (97) 434
Συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) στις δημόσιες συμβάσεις και σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους

EE L 6,σ.25
Απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με το τρίτο Πολυετές Πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

EE C 18 σ. 1
Ψήφισμα του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικροεπιχειρήσεων και της βιοτεχνίας, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προώθηση μέτρων στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δεύτερη στρογγυλή τράπεζα τραπεζιτών και ΜΜΕ.

COM (97) 187
Ανακοίνωση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: προοπτικές και ενδεχόμενα εμπόδια στην πρόοδο.

EE L 145, σ. 29
Σύσταση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 1997 για βελτίωση και απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων.

EE C 216, σ. 10
Ανακοίνωση Επιτροπής σχετικά με Έκθεση για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

EE C 285, σ. 17
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) στις δημόσιες συμβάσεις και σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους.

COM (97) 3385
Απόφαση της Επιτροπής για την εφαρμογή ενός μηχανισμού στήριξης της δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων για τις ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

EE L 310, σ. 28
Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 1997 σχετικά με την έγκριση μηχανισμού υποστήριξης της δημιουργίας διακρατικών κοινών επιχειρήσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Κοινότητα.

EE C 80, σ. 292
Ψήφισμα επί της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την απλούστερη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά.

EE C 168, σ. 13
Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

SEC (98) 552
Ανακοίνωση σχετικά με τα επιχειρηματικά κεφάλαια: κλειδί για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

COM (98) 222
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη.

EE C 108, σ. 67
Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου για μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης υπέρ των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.

EE C 138, σ. 93
Νομοθετικό ψήφισμα που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης υπέρ των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.

EE L 155, σ. 43
Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.

COM (98) 550
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών
-«Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος και της Ανταγωνιστικότητας»
-Η απάντηση της Επιτροπής στην Έκθεση της Task Force BEST και τις συστάσεις της.

Τρίτη στρογγυλή τράπεζα τραπεζιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

COM (96) 530
Πράσινη Βίβλος για το εμπόριο.

COM (99) 6
Λεύκή Βίβλος για το Εμπόριο.

 

 
Ημ. Έκδοσης:31/12/1999 Share Εκτύπωση
| | |